Portfolio.

Alien Rescue – Unity match-3 game

Art and development for the cute match-3 game “Alien Rescue”

 

Client: Tesoro Studio

Enter your keyword